ISSN 2520-2200

 

Випуск № 1 (75) / 2020 (Частина 1)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Nikiforov Petro, Pochenchuk Galyna, Babukh Ilona

PRIORITIES IN INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF ECONOMY OF MODERN UKRAINE
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-1

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Грабар М.В., Кашка М.Ю.

BOOKING HOLDINGS – ПРОВІДНИЙ МАРКЕТПЛЕЙС НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ ОНЛАЙН-РИНКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-2

Завантажити

Ороховська Л.А.

ГЛОБАЛІЗМ ТА ГЕОПОЛІТИКА В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-3

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Головко В.О.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИКЛИКІВ, РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-4

Завантажити

Огієнко А.В., Огієнко М.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-5

Завантажити

Орлова-Курилова О.В.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-6

Завантажити

Письменна У.Є.

СТАЛІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ТА ЇХ ІННОВАЦІЙНІСТЬ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-7

Завантажити

Робул Ю.В.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ЯК БАГАТОРІВНЕВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НА МАКРОРІВНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-8

Завантажити

Ситайло У.В.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-9

Завантажити

Ципліцька

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-10

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Альнаджар А.

МАТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-11

Завантажити

Ареф’єва О.В., Пілецька С.Т., Кравчук Н.М.

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-12

Завантажити

Борисенко О.С., Шевченко А.В., Нетребко М.В.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ ЯК КЛЮЧОВОГО СКЛАДНИКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-13
Завантажити
Дем'янчук М.А. ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-14
Завантажити
Дудка О.Й. ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-15
Завантажити
Камишникова Е.В. КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-16
Завантажити
Ляшук К.П. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК БАЗИС КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У БІЗНЕСОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-17
Завантажити
Мушникова С.А. ПОБУДОВА ПОЛІПАРАДІГМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ІЄРАРХІЇ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-18
Завантажити
Потетюєва М.В. ДКОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ДИСОНУЮЧИХ АКТИВІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО ОБ’ЄКТА ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-19
Завантажити
Проценко В.М. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-20
Завантажити
Харченко Ю.А.. АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-21/td>
Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Караєва Н.В., Варава І.А. КОНЦЕПЦІЯ РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-22
Завантажити
Олешко Т.І., Геєць І.О., Павлюк Є.Л. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВІАКОМПАНІЇ МАУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-23
Завантажити

 

   

Випуск № 1 (75) / 2020 (Частина 2)

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Панасюк В.М.

РИЗИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ ПІД ЧАС ЇЇ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-24

Завантажити

Перепелюкова О.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-25

Завантажити

Чиж В.І., Сахно Т.А.

ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПІДТРИМКИ У РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-26

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Лазарєва О.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-27

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Бакуліна О.С., Леган І.М.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-28

Завантажити

Корягіна Т.В., Черба В.М., Тараненко В.Є.

ВПЛИВ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-29

Завантажити

Кукель Г.С., Роледерс В.В., Семчук І.В.

ОЦІНКА ЗАЙНЯТОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-30

Завантажити

Смолинець І.Б., Гірняк К.М. ЕМОЦІЙНІ СТРЕСИ МЕНЕДЖЕРІВ В УПРАВЛІННІ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-31
Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Дехтяр Н.А., Бричко М.М., Зеленкевич Д.С. МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИМИ РІВНЯННЯМИ КРИЗИ ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-32
Завантажити
Жердецька Л.В., Антонюк О.І. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНСТРУМЕНТІВ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З КРЕДИТУВАННЯМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-33
Завантажити
Князєва Т.В., Кириченко О.О., Сиволап О.Ю. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-34
Завантажити
Пахольчук В.В. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЗАХОДІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-35
Завантажити
Смирнова Н.В. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ФІНАНСІВ З ІНШИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ СУСПІЛЬНОГО СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-36
Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Liba Natalia, Holovachko Vasyl LOCAL TAXES AND CHARGES AND THEIR ROLE IN THE FORMATION OF TAX RECEIPTS OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-37
Завантажити
Ясишена В.В., Пилявець В.М. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-38
Завантажити

МАРКЕТИНГ

Розумей С.Б., Юденко Г.Ю., Гончарова О.А. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГУ НА ВИРОБНИЧИХ ТА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-39
Завантажити
Сібрук В.Л., Нікітчук А.Б. УПРАВЛІННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИМ АПАРАТОМ МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ НА ЗАСАДАХ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-40
Завантажити
Чуніхіна Т.С. КОНКУРЕНТНЕ МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ДИНАМІЦІ ЗА 2017–2019 РОКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-41
Завантажити
Яшкіна О.І., Сіньковська В.М. КАТЕГОРИЗАЦІЯ В2В-КЛІЄНТІВ ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-42
Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Hrashchenko Iryna,
Krasnyuk Maxim, Krasniuk Svitlana
ITERATIVE METHODOLOGY OF BANKRUPTCY FORECAST OF LOGISTIC COMPANIES IN EMERGING MARKETS, TAKING INTO ACCOUNT GLOBAL/REGIONAL CRISIS
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-43
Завантажити
Kozytskyi Valerii, Beregova Galyna, Pabyrivska Nelya SYSTEM DYNAMIC NONLINEAR MODELING OF PRICE STABILITY
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-44
Завантажити
Панченко К.С. СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ РИНКОВОГО РИЗИКУ НА МАКРОРІВНІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-45
Завантажити
Пілько А.Д., Крамар В.Р. АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ОСНОВІ СИСТЕМ ОДНОЧАСНИХ СТРУКТУРНИХ РІВНЯНЬ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-46
Завантажити