ISSN 2520-2200

Приклад оформлення статті та реферату

Приклад оформлення статті та реферату

Приклад оформлення наукової статті:

 

Тематична рубрика: Світова економіка та міжнародні відносини

УДК 338.58:65.014

Ярковецький О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та підприємництва
Класичного приватного університету

Yarkovetskyi Oleh
Classic Private University

 

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ФІНАНСОВО-ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL MARKET FOR FINANCIAL
AND PAYMENT SERVICES UNDER GLOBAL INSTABILITY
 

У статті розглянуто цінові тенденції розвитку промислової галузі. Загальний тренд індексів цін промислової продукції має динамічну та одночасно низхідну тенденцію до 2012 року, поступово звужується ціновий канал за рахунок зниження рівня його верхньої межі (мінімальний обсяг  800-900 знаків).
Ключові слова: ціна, індекси цін, промисловість, поліноміальна залежність, логарифмічна залежність, методи ціноутворення, податковий тиск.

В статье рассмотрены ценовые тенденции развития промышленной отрасли. Общий тренд индексов цен промышленной продукции имеет динамическую и одновременно нисходящую тенденцию до 2012 года, постепенно сужается ценовой канал за счет снижения уровня его верхней границы (мінімальний обсяг – 800-900 знаків).
Ключевые слова: цена, индексы цен, промышленность, полиномиальная зависимость, логарифмическая зависимость, методы ценообразования, налоговое давление.

The article considers the price trends of development of the industrial sector. The general trend of industrial product price indices has a dynamic and at the same time downward trend until 2012, the price channel is gradually narrowing due to a decrease in the level of its upper limit (мінімальний обсяг – 1800 знаків)
Key words: price, price indices, industry, polynomial dependence, logarithmic dependence, pricing methods, tax burden.

Постановка проблеми. Першочергові ознаки кризи в економіці також розпізнають крізь цінові показники, що уособлюють як вартість товару чи послуги, так і результати діяльності підприємства з урахуванням чинників, що формують рівень ціни. За останні роки цінові показники промислової галузі нестабільні та цілком залежні від зовнішньої кон'юктури ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням цінових аспектів розвитку промислового сектору економіки присвячені праці таких вчених як В. Герасименко, Дж. Дейлі, А. Длігач, С. Дугіна, В. Корінєв, Я. Литвиненко.
Метою дослідження є узагальнення цінових аспектів розвитку промисловості в умовах рецесії економіки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вже в 2012 році нижня межа цінного каналу суттєво знизилася до рівня 88% та в 2013 році зросла до рівня 94%. Верхня межа цінового каналу в 2011 році закріпилася на рівні 124%, у 2012 році – на рівні 109%, а в 2013 році – на рівні 107%. Загалом ціновий коридор промислової продукції до 2012 року має низхідну тенденцію, а вже в 2013 році поступово зростає.
Висновки з проведеного дослідження. Підтверджено, що ціна як економічна характеристика є вагомим регулятором на ринку. До методів її визначення на промислових підприємствах відносять комбіновані, що дає змогу виробнику максимально віднайти баланс між власними та споживчими комерційними інтересами.

Список використаних джерел:

1. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: [монографія]. К.: КНЕУ, 2001. 257 с.
2. Бокулєва М.О. Ціноутворення на продукцію машинобудівних підприємств з урахуванням поведінки споживачів: дис. на здобуття наукового ступеня канд. ек. наук: 08.00.04 / Запоріжжя, 2010 р. 184 с.
3. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. М.: ЭКСМОС, 1997. 243 с.

 

Приклад оформлення реферату англійською мовою (обсяг - 400 слів):

 

Yarkovetskyi Oleh
Classic Private University

DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL MARKET OF FINANCIAL
AND PAYMENT SERVICES IN TERMS OF GLOBAL INSTABILITY

The purpose of the article is to improve the system of mortgage crediting of residential real estate in Ukraine. Mortgage lending appeared in Ukraine in the early XVII century, today the actual problem is a small percentage of the banking book long-term mortgage loans, because banks, on the one hand, tend to rotate without the risk of short-term funds, another potential borrower of these loans, unfortunately, is not creditworthy. However, despite the risks, this banking product is a significant factor in the redistribution and accumulation of funds, the transformation of private savings into investment resources, the problem of housing, but also contributes to the stabilization of the economy in the country as a whole. Functioning and the distribution of mortgage capital, the possible financial risks, the interaction of the mortgage market by the financial, investment and monetary Affairs, leads to a certain complexity of the mechanism of functioning of the mortgage market of Ukraine in general. The relevance of this topic not only in the development of the housing market, but also the feasibility studies for the development of this issue. We present an analysis of the institutional environment of mortgage lending residential real estate, which gave an opportunity to identify and define the environment of modern residential real estate market, its relationship with other markets. We present the analysis of the institutional environment of mortgage lending residential real estate which provided the opportunity to identify and define the environment of modern residential real estate market, its relationship with other markets.
Methodology. The survey is based on institutional structure of the mortgage market that has evolved independently of other structures, independently within country under the influence of specific socio-economic environment and economic policy.
Results of the survey showed that mortgage lending can be providing the borrower with some free services, such as: long-term deposit on favorable terms, notary services, insurance, discounts on bank services, providing services to the bank and the developer, given appropriate training of the borrower and so forth.
Practical implications. As practice shows, most need mortgage loans young and wealthy clients. With this purpose, you need also to diversify the types of loans. Young people without significant income, applying for social housing, while the wealthy – for luxury housing and placing home in a prestigious area of the city.
Value/originality. The inclusion of the strategic map to the stages of formation of innovative strategy will increase the efficiency of the financial support of innovation activity, as the management of the enterprise will work out a plan of action under different conditions of the course of innovation activity. In addition, an innovative strategy, especially in terms of financial support for innovation, must be integrated into a system of Balanced Scorecard of the enterprise.