ISSN 2520-2200

Випуск № 6 (62) / 2017

 

Випуск № 6 (62) / 2017 (Частина 1)
Зміст

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

Кривов’язюк І.В., Кулик Ю.М.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЇХ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити Download

Павелко В.Ю.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ АЕРОПОРТУ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

Завантажити Download

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гріненко А.Ю.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ  Завантажити 
Download
Поченчук Г.М. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ  Завантажити 
Download
Сафаров Джавид Парвизоглы КРИЗИС МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ, ВАЛЮТНЫЙ КРИЗИС И ЕГО МОДЕЛИ Завантажити
Download 
Стасюк А.О., Стасюк О.П. АНАЛИЗ РАБОЧЕЙ СИЛЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ Завантажити
Download 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Лизун М.В. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАЛЮТНИХ РАД У МЕЖАХ МОНЕТАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  Завантажити 
Download
Полоус О.В., Бурдейна К.Г. МІЖНАРОДНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  Завантажити 
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Боженко В.В., Бояджян М.М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОГО, ПОЛІТИЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

 Завантажити 
Download
Дєліні М.М. ІНДЕКСНИЙ МЕТОД В ОЦІНЦІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА: МІЖНАРОДНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД Завантажити 
Download 
Зайцев О.В. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ Завантажити 
Download 
Зайцев О.В., Михайленко Д.Г. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА Завантажити 
Download 
Золотых И.Б. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ Завантажити 
Download 
Іванова Т.В. ПУБЛІЧНИЙ АУДИТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Завантажити 
Download 
Мороз С.В. РІВЕНЬ ВВП ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  Завантажити 
Download
Проскуріна М.О. КУЛЬТУРА – ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕТВОРЕННЯ БАГАТСТВА У ДОБРОБУТ Завантажити 
Download 
Смерічевська С.В., Ковальов А.В. РЕГУЛЯТОРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ Завантажити 
Download 
Чичкалюк Т.О., Волчецький Р.В. РОЗБУДОВА ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ЯК БАЗИС МУЛЬТИПЛІКАТИВНОГО ОНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК Завантажити 
Download 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Барінов Д.Ю. РОЗВИТОК ТА ЙОГО ВИДОВІ ПРОЯВИ  Завантажити 
Download
Бєзгіна О.С. ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Завантажити 
Download 
Haluzynets Y.S., Varava I.M., Remyha Y.S. EUROLOGISTICS: IS IT POSSIBLE TO DEVELOP IN THE UKRAINIAN MARKET? Завантажити 
Download 
Горшкова Л.О. ОСОБЛИВОСТІ КЕЙТЕРИНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ МОБІЛЬНОГО РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Завантажити 
Download 
Куриліна О.В. СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ НАПРЯМИ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ТІНЬОВИХ КАПІТАЛІВ Завантажити 
Download 
Михайленко О.В., Ніколаєнко С.М., Насіканова О.О. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити 
Download 
Нишенко О.В. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ АУТСОРСИНГУ Завантажити 
Download 
Отенко І.П., Дороніна К.С. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити 
Download 
Персій Ю.О. ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ПІД ЧАС ЇХ УЗГОДЖЕННЯ Завантажити 
Download 

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Смерічевський С.Ф.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ – МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГУ ХХІ СТОРІЧЧЯ» ЗА РЕД. Д.Е.Н., ПРОФ. М.А. ОКЛАНДЕРА  Завантажити 
Download

 

Випуск № 6 (62) / 2017 (Частина 2)
Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Петренко В.С.

АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ СПІЛЬНОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОВАРІАНТНИХ РОЗРАХУНКІВ

Завантажити Download

Петрик І.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКОВАНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ В МЕРЕЖІ ПОСТАВОК: МОДЕЛІ SCOR, GSCF ТА ФРАЗЕЛЯ

Завантажити Download

Романова Л.В.

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ДРАЙВЕРІВ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ АВІАРИНКОВИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Завантажити Download

Жмай А.В., Силкина Д.А.

АНАЛИЗ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЛЕНОВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТИПА ЛИЧНОСТИ DISC

Завантажити Download

Харченко Т.О., Патлайчук А.І.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Завантажити Download

Царик І.М., Гриценко П.В.

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ СОЛІДАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити Download

Шинкар С.М.

БАЗОВІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити Download

Шкірко О.І.

СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Завантажити Download

Яровий В.Ф.

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Завантажити Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бутусов О.Д.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ  Завантажити 
Download
Зеленко О.О. МЕТОДОЛОГІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ  Завантажити 
Download
Кустріч Л.О. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СФЕРИ Завантажити
Download 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Жердецька Л.В. ФІНАНСОВІ КРИЗИ: ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР  Завантажити 
Download
Захаркін О.О., Захаркіна Л.С., Москальова О.О. ОЦІНКА ВОЛАТИЛЬНОСТІ КРИПТОВАЛЮТНОГО РИНКУ ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ  Завантажити
Download
Аванесова Н.Е., Ілляшенко М.П. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВ  Завантажити 
Download
Кривенцова А.М. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ  Завантажити
Download
Lyutyy I.O., Pidchosa L.V. EFFICIENT FINANCIAL CONTROL AS A CONDITION FOR EFFECTIVE BUDGETING IN UKRAINE Завантажити 
Download 
Огородник В.В. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Завантажити 
Download 
Пестовська З.С., Гудзь Н.І. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКАМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ Завантажити 
Download 
Шульга К.Д. КОНСОЛІДАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ  Завантажити 
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Павлова Г.Є., Приходько І.П., Парубенко Н.О.

ЛОГІКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ІЗ КРЕДИТОРАМИ

 Завантажити 
Download
Трикашна Д.В., Прохорова Л.І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Завантажити 
Download 

МАРКЕТИНГ

Ільченко Т.В. ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ НА АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  Завантажити 
Download
Колесник М.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: ФІНАНСИ, МАРКЕТИНГ ТА SMART-ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ Завантажити 
Download 
Раменська С.Є., Сібрук В.Л. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ Завантажити 
Download 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Безкоровайний В.С., Дербенцев В.Д.

СМОНІТОРИНГ СТАНУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ КУСКОВО-НЕПЕРЕРВНИХ ФУНКЦІЙ  Завантажити 
Download

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Смерічевський С.Ф.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ – МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГУ ХХІ СТОРІЧЧЯ» ЗА РЕД. Д.Е.Н., ПРОФ. М.А. ОКЛАНДЕРА

 Завантажити 
Download