ISSN 2520-2200

 

Випуск № 2 (82) / 2021

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Лагун А.І.

КОРПОРАТИВНО-ДЕРЖАВНА МОДЕЛЬ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-1

Завантажити

Tsapko-Piddubna Olga

EVALUATION OF INCLUSIVE GROWTH AND DEVELOPMENT POLICIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-2

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Васильців Т.Г.,
Мульска О.П.

НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-3

Завантажити

Караєва Н.В., Варава І.А.

КОНТРОЛЬНІ КАРТИ ШУХАРТА В ЗАДАЧАХ ДІАГНОСТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-4

Завантажити

Касьянова Н.В., Колбушкін Ю.П., Смерічевська С.В.

СИСТЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ У МІЖРИНКОВОМУ ПРОСТОРІ АВІАТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-5

Завантажити

Смерічевський С.Ф.,
Гура С.М.

СИСТЕМНА ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА ПАСАЖИРСЬКОГО АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-6

Завантажити

Соколова О.М.

МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІН У СЕКТОРАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-7

Завантажити

Соколюк К.Ю.,
Ніколюк О.В.,
Волобуєва Т.В.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЛОГІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-8

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кондратюк Ю.В., Лич В.М

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-9

Завантажити

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.

ІНФРАСТРУКТУРА ЛОГІСТИЧНИХ ПІШОХІДНИХ ПОТОКІВ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ PUSH I PULL
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-10

Завантажити

Малиш І.А.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-11

Завантажити

Мельник С.І.

ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-12

Завантажити

Морозова О.С.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-13

Завантажити

Олешко Т.І., Попик Н.В., Осипова Я.О.

АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ АВІАКОМПАНІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-14

Завантажити

Сарана Л.А., Білан О.В., Бітюк І.М.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-15

Завантажити

Тараруєв Ю.О.

СУТНІСТЬ ТА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-16

Завантажити

Титикало В.С.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-17

Завантажити

Фонарьова Т.А.,
Бушуєв К.М.

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОРУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-18

Завантажити

Чура С.-Г.Т.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ХОЛІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВИСОКОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-19

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Наумова М.А.,
Кудрич Ю.С.

СТАТИСТИЧНИЙ ТА ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-20

Завантажити

Новаковська І.О., Скрипник Л.Р., Славін І.В.

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-21

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Артюхіна М.В.

АУТСТАФІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАДЛИШКОВОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-22

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Рудь І.Ю.

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-23

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гладій І.О., Майстер Л.А.

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИТРАТ НА ПОЖЕЖНУ ТА ТЕХНОГЕННУ БЕЗПЕКУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-24

Завантажити

Гринь В.П.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-25

Завантажити

Касьянова Н.В.,
Салатко М.О.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-26

Завантажити

МАРКЕТИНГ

Зацаринін С.А.

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗБУТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-27

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Корхіна І.А., Петренко В.О., Кулик В.О.

УПРАВЛІННЯ ТРИВАЛІСТЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-28

Завантажити

РЕЦЕНЗІЯ

Смерічевський С., Овдієнко О.

РЕЦЕНЗІЯ НА КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ «ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ» (ЗА РЕДАКЦІЄЮ ПРОФЕСОРА М.М. МЕРКУЛОВА)

Завантажити