ISSN 2520-2200

Випуск № 5 (67) / 2018

 

Випуск № 5 (67) / 2018

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Конохова З.П., Харченко А.О.

ІНФОРМАЦІЙНА ПРИРОДА СТРУКТУРОУТВОРЮЮЧИХ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-1

Завантажити Download

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Дідик Н.В.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-2
Завантажити
Download
Кобилянська А.В. ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА КАТЕГОРІЮ «ГЛОБАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ» ТА ЙОГО РЕЖИМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-3
Завантажити
Download
Ніконенко У.М. ОЦІНКА ВПЛИВУ ВОЛАТИЛЬНОСТІ СВІТОВИХ СИРОВИННИХ ЦІН НА ІНВЕСТИЦІЇ ТА ПРИВАТНЕ СПОЖИВАННЯ В КРАЇНАХ-ЕКСПОРТЕРАХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-4
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Сикорский А.И. ПИСЬМЕННОСТЬ КАК ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-5
Завантажити
Download
Славкова О.П., Соколов М.О. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-6
Завантажити
Download
Шевченко А.В., Сава Є.В. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-7
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Адлер О.О., Лесько О.Й., Яворська К.Л. РОЛЬ ТА ПРІОРИТЕТНІСТЬ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-8
Завантажити
Download
Братута О.Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ЯВИЩА «КОНСОРЦІУМ» ЯК ВИДОВОЇ ФОРМИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-9
Завантажити
Download
Коваленко О.В., Голобородько Я.О. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-10
Завантажити
Download
Кошельок Г.В., Малишко В.С., Малікова І.П. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-11
Завантажити
Download
Крамаренко К.М., Сіроус Б.В. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-12
Завантажити
Download
Маркіна І.А., Замикула О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-13
Завантажити
Download
Міщук Є.В. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА ЇХ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-14
Завантажити
Download
Насонов М.І. ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-15
Завантажити
Download
Панченко Н.Г. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-16
Завантажити
Download
Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ЩОДО ЇЇ ОЦІНКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-17
Завантажити
Download
Радченко О.А., Пришва К.С. ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ PRIVATE LABEL НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-18
Завантажити
Download
Радченко О.А., Пророченко А.В. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-19
Завантажити
Download
Ровенська В.В., Єськова С.М. СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-20
Завантажити
Download
Ткачук І.І., Спіцина Ю.Г. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-21
Завантажити
Download
Трут О.О. ЛІНІЙНИЙ КЕРІВНИК ЯК СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-22
Завантажити
Download

Хайло Я.М.

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-23

Завантажити Download

Шуляр Р.В.

МЕХАНІЗМИ ГНУЧКОСТІ ТА АДАПТИВНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-24

Завантажити
Download

Юрченко Ю.О.

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-25

Завантажити
Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Рибіна Л.О., Геєнко М.М.

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ СУМЩИНИ)
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-26
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Якімцов В.В.

ЧАСОВІ ФАКТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-27

Завантажити
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Довгань Л.П., Стадник Д.М.

УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-28

Завантажити
Download
Мушинський Б.М.

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДІВ ЇХ РОЗРАХУНКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-29

Завантажити
Download
Петренко В.А., Гурбик Ю.Ю., Сальнікова М.В.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-30

Завантажити
Download
Семеног А.Ю., Цирулик С.В.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ FINTECH ПОСЛУГ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-31

Завантажити
Download
Тютюник І.В.

АНАЛІЗ КАНАЛІВ НЕПРОДУКТИВНОГО ВИВЕДЕННЯ КОШТІВ ЗА КОРДОН
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-32

Завантажити
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Роєва О.C.

ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОБЛІКУ НА СИСТЕМУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-33

Завантажити
Download
Чугрій Н.А.

РОЛЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-34

Завантажити
Download

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Азєєв А.С.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПРИКЛАДІ ПОСЛУГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-35

Завантажити
Download