ISSN 2520-2200
Image
Фаховий збірник наукових праць
Економічні науки
Вимоги до оформлення
та подання статей

Головна

Випуск 3 (77)

 

Випуск № 3 (77) / 2020 (Частина 1)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Рзаева Улькер Джамиль кызы

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-1

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Єлейко І.В., Українець Л.А.

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ПОЛЬЩУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-2

Завантажити

Островський І.А.

МІЖНАРОДНІ ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-3

Завантажити

Федорова Н.Є., Огородник Р.П.,
Зюбанов Г.В.

УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПОСЛУГ: МІСЦЕ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-4

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Ананійчук Ю.В.

ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-5

Завантажити

Мірзоєва Т.В.,
Гуменюк І.Л.

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ВИДІВ СТРАТЕГІЙ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛІКАРСЬКОГО РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-6

Завантажити

Молдован О.О.

ФІСКАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК САМОСТІЙНИЙ СКЛАДНИК СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: СПРОБА ОКРЕСЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ МЕЖ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-7

Завантажити

Орлова-Курилова О.В.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-8

Завантажити

Робул Ю.В.

НЕТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ НА РІВНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-9

Завантажити

Семеног А.Ю.

СТАН РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-10

Завантажити

Серьогіна Н.В.,
Сосніцька Н.О.,
Вішня Я.C.

АНАЛІЗ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-11

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Балан В.Г.

НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ НА ОСНОВІ МОДИФІКАЦІЇ КВАНТИТИВНОЇ МАТРИЦІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-12

Завантажити

Величко В.А.

ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-13

Завантажити

Вовк О.М.,
Ковальчук А.М.,
Долгополова Ю.А.

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ РЕГІОНІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-14
Завантажити
Дащенко Н.М. ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-15
Завантажити
Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-16
Завантажити
Лобза А.В., Бикова А.Л., Криша В.В. АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРУТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ IT
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-17
Завантажити
Лобза А.В., Бикова А.Л., Пильгун А.Р. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РЕКРУТИНГОВИХ АГЕНТСТВ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ПРАЦІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-18
Завантажити
Майданюк С.І., Паламарчук В.І. ОНТОЛОГІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-19
Завантажити
Побережна З.М. ЗАКОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЯК БАЗИС СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-20
Завантажити
Дегтярьова О.O. ЗАСТОСУВАННЯ PDCA-ЦИКЛУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОНТРОЛІНГУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-42
Завантажити

    

Випуск № 3 (77) / 2020 (Частина 2)

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Подолян Д.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТАРТАПІВ У ЗВО
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-21

Завантажити

Позняк О.В.,
Галузинець Я.С.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-22

Завантажити

Пудичева Г.О.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-23

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Дубницький В.І., Писарькова В.Р.

ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОГО КОНКУРЕНТНОГО ІМУНІТЕТУ РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-24

Завантажити

Мархонос С.М., Турло Н.П.

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР ЯК ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-25

Завантажити

Ревко А.М.

МЕХАНІЗМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-26

Завантажити

Федулова С.О.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ НОВОГО БАЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ – «ВОДОЕФЕКТИВНА ЕКОНОМІКА»
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-27

Завантажити

Щурко У.В.

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-28

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бухтіарова А.Г.,
Відменко Ю.В., Гавриш Ю.С.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗШИРЕННЯ СХЕМ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-29

Завантажити

Котіна Г.М., Степура М.М., Матвійчук Д.Ю.

ДЕРЖАВНИЙ ТА ЛОКАЛЬНИЙ БОРГ І ФІСКАЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІЙ В МУЛЬТИРІВНЕВІЙ БЮДЖЕТНІЙ СИСТЕМІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-30

Завантажити

Кравченко Т.Д., Колеснікова О.П., Тигранян В.С.

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-31

Завантажити

Свистун А.О. КАПІТАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ НІДЕРЛАНДІВ ТА НІМЕЧЧИНИ)
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-32
Завантажити
Терещенко О.О.,
Конєва Т.А.
ФОРМАЛІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ПОЛІТИКИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-33
Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Маначинська Ю.А. ТРАНСФОРМАЦІЯ 3D-ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН У 5D-АКТУАРНИЙ БАЛАНС
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-34
Завантажити
Скорнякова Ю.Б. ВИТРАТИ ЗА ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНИМИ КОНТРАКТАМИ: ОБЛІКОВО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-35
Завантажити

МАРКЕТИНГ

Брадулов П.О., Ординський В.І. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-36
Завантажити
Гриценко С.І. МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-37
Завантажити
Коваль Л.М.,
Заячковська Г.А.
МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-38
Завантажити
Процишин Ю.Т.,
Іванечко Н.Р.,
Крулевський А.В.
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: EMAIL-РОЗСИЛКА В ОСВІТНІЙ СФЕРІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-39
Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Кучерук О.Я.,
Кисіль Т.М.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У САДІВНИЦТВІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-40
Завантажити
Решетило В.П.,
Федотова Ю.В.
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА РИЗИК: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ТА СПЕЦИФІКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-41
Завантажити