ISSN 2520-2200

 

Випуск № 5 (73) / 2019 (Частина 1)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Алиев В.

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНЫХ ОТНОШЕНИЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-1

Завантажити Download

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Висоцька М.П.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЦИВІЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-2

Завантажити Download

Kyrylenko Oksana, Tkachyk Yehor

TRENDS AND FORECAST OF THE DEVELOPMENT OF GLOBAL AND THE EU AVIATION LEASING MARKETS
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-3

Завантажити Download

Ороховська Л.А.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У МЕРЕЖЕВОМУ СУСПІЛЬСТВІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-4

Завантажити Download

Темербек А.О.

ІМПЕРАТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОВІДНИХ КРАЇН
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-5

Завантажити Download

Чичкало-Кондрацька І.Б., Дерев’янко А.К., Кондрацька Д.С.

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА З ЇЇ ПОДОЛАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-6

Завантажити Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бець М.Т., Ягольник С.Г.

ЗМІСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ З КРАЇНАМИ ЄС НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-7

Завантажити Download

Бурляй А.П.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-8
Завантажити
Download
Голубкова И.А., Примачева Н. Н. КРИТЕРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО СУДОХОДСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-9
Завантажити
Download
Худолей В.Ю., Дергалюк Б.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-10
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Герасимчук О.В. СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-11
Завантажити
Download
Горобець Т.А., Гончарук А.Г. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-12
Завантажити
Download
Гурбик Ю.Ю., Карпенко Н.М. МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-13
Завантажити
Download
Копань Т.М. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ОМНІКАНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-14
Завантажити
Download
Овсак О.П., Кривицька Н.Ю., Савицька І.А. СКЛАДНИКИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ СТРУКТУРОЮ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-15
Завантажити
Download
Плахотнік О.О. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-16
Завантажити
Download
Примачев Н.Т., Костенюк К.А. МЕТОД ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-17
Завантажити
Download
Ровенська В.В., Кошова В.Ю., Вержбицький М.І. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-18
Завантажити
Download
Стратійчук В.М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-19
Завантажити
Download
Харченко Т.О., Войналович Т.М., Фатюк А.В. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-20
Завантажити
Download
Харченко Ю.А. АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-21
Завантажити
Download
Чернецька О.В. КОНТРОЛЬ НАД ХАОСОМ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-22
Завантажити
Download
Шира Т.Б. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-23
Завантажити
Download
Шпатакова О.Л. АНАЛІЗ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-24
Завантажити
Download

 

Випуск № 5 (73) / 2019 (Частина 2)

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Дубницький В.І., Науменко Н.Ю.                    

ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ВАЖЛИВОЇ ПІДСИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА МАКРО- ТА МЕЗОРІВНЯХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-25

Завантажити Download

Завгородній А.В.

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВА РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-26

Завантажити Download

Кожухівська Р.Б., Саковська О.М.

ЗКЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ІНТЕГРАЦІЙНА ФОРМА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-27

Завантажити Download

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Лазарєва О.В.

ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-28

Завантажити
Download

Опенько І.А., Степчук Я.А., Цвях О.М. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ НА ВТРАТУ ЛІСОВОГО ПОКРИВУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-29
Завантажити
Download
Смирнова С.М., Косов П.Ю. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-30
Завантажити
Download
Яков’юк В.А. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-31
Завантажити
Download

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Яскал О.О., Когут Н.О. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-32
Завантажити
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Балацький Є.О., Лаврик В.В. АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-33
Завантажити
Download
Voronkova Olena DEVELOPMENT PRIORITIES OF MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-34
Завантажити
Download
Дудкіна Т.В. СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АПК УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-35
Завантажити
Download
Карапетян О.М. МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СУВЕРЕННИХ ФОНДІВ: ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-36
Завантажити
Download
Мельник С.І. ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-37
Завантажити
Download
Мельничук Н.Ю. ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-38
Завантажити
Download
Нечипоренко А.В., Качула А.Г. ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ МІСТА ЛУЦЬК)
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-39
Завантажити
Download
Федишин М.П., Білявська А.В. ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-40
Завантажити
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Акименко О.Ю., Жолобецька М.Б.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-41
Завантажити
Download
Сніткіна І.А.

СКОРІНГОВА МОДЕЛЬ ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-42

Завантажити
Download
Томчук О.Ф.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-43

Завантажити
Download

МАРКЕТИНГ

Колещук О.Я.

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ: СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНІ НАПРЯМКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-44

Завантажити
Download
Кравцов О.О.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АБСТРАКТНИХ УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-45

Завантажити
Download
Новицька І.В.

УПРАВЛІННЯ ПРОСУВАННЯМ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЧЕРЕЗ КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-46

Завантажити
Download
Смирнова Н.В.

ВРАХУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ФАКТОРІВ СПОЖИВАЧА ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-47

Завантажити
Download
Чорнописька Н.В., Болібрух Л.І.

ЯКІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-48

Завантажити
Download

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Засанський В.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА» Завантажити
Download