ISSN 2520-2200

Випуск № 1 (57) / 2017

Випуск № 1 (63) / 2018

 

Випуск 1(57) / 2017

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Соболєва В.М.

ПРАКТИКА РЕГУЛЮВАННЯ НАСЛІДКІВ НЕЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Завантажити Download

Фицик Л.А.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 20-Х РОКІВ XX СТ.

Завантажити 
Download

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Власенко Л.В.

ЛІНГВІСТИЧНА ВІДСТАНЬ ТА МОВНИЙ АСПЕКТ У ДВОСТОРОННІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТА КНР

Завантажити Download

Запроводюк А.В.

КОРПОРАТИВНІ ІННОВАЦІЙНІ ЕКОСИСТЕМИ У США: СУТНІСТЬ ТА ВЕНЧУРНИЙ СКЛАДНИК

Завантажити
Download

Куриліна О.В.

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ФІНАНСОВИХ ПОРУШЕНЬ – ФУНДАМЕНТУ ТЕРОРИЗМУ

 Завантажити
Download

Щава Р.П.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

 Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Рудь Л.М., Кушнір С.О.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Завантажити Download

Смерічевська С.В., Олєнєв М.М.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ІТ-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ

Завантажити Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бєлова А.І., Кочедикова А.Є.

ЧИННИКИ ГЕНЕРУВАННЯ ОЗНАК ІННОВАЦІЙНОСТІ ЗАДЛЯ ПОБУДОВИ ОРИГІНАЛЬНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити Download

Бучинська Т.В.

ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Завантажити Download

Геєць І.О.

ФОРМУВАННЯ СОКОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ АЕРОПОРТІВ ТА ХАБІВ

Завантажити Download

Докуніна К.І.

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖКГ

Завантажити Download

Кравченко М.О.

ЕКОНОМІЧНА ЕТИМОЛОГІЯ СТІЙКОСТІ

Завантажити Download

Лазоренко Л.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ

Завантажити 
Download

Лукашова Л.В.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Завантажити Download

Муха Р.А.

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ РОБОТИ В КОМАНДІ

Завантажити Download

Самородов Б.В., Семенцов Р.В.

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВИВЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ КОРЕЛЯЦІЇ ТА КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

Завантажити Download

Харченко М.В.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ АЕРОПОРТУ

Завантажити Download

Цимбалістова О.А.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Завантажити Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Федулова С.О.

ФУНДАМЕНТАЛЬНА НЕЛІНІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ В РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Завантажити Download

Чаплигін О.В.

СТРУКТУРА, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ І ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Завантажити Download

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Клопов І.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Завантажити Download

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Богуш Л.Г.

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Завантажити Download

Тюлєнєв С.А.

ОЦІНКА СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Завантажити 
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гаприндашвілі Б.В. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ЗА УЧАСТІ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ Завантажити Download
Шелудько С.А. ОЦІНКА ВПЛИВУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА КРЕДИТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ Завантажити Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гавриленко Н.В., Грищенко О.В. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Завантажити Download 
Усатенко О.В. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОЦІНКИ ТА ПЕРЕОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ  Завантажити Download
Цибульник М.О. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ  Завантажити Download

МАРКЕТИНГ

Клімова О.І. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ Завантажити Download 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Дзюбановська Н.В. ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КАНОНІЧНОГО КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ Завантажити Download 
Мандра В.В. СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОТОКІВ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ СИСТЕМИ  Завантажити Download
Янковий В.О. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ, ЩО УЗАГАЛЬНЕНІ CES-ФУНКЦІЄЮ, ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити Download