ISSN 2520-2200
Фаховий збірник наукових праць
Економічні науки
Вимоги до оформлення
та подання статей

Головна

Вимоги до оформлення та подання статей

Вимоги до публікацій. Формат - pdf
Требования к публикациям. Формат - pdf
Instructions for Authors. Format - pdf

 

Для опублікування статті у науково-практичному журналі Випуск 1(87) / 2022 необхідно до 18 лютого 2022 року виконати такі вимоги:

1. Надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.

2. Заповнити довідку про автора (посилання).

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування, після чого відповідальний секретар редколегії упродовж 2-3 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації у збірнику.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання позитивного підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску. Вартість публікації становить 950 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Обов’язково необхідно надіслати на електронну адресу відповідальному секретареві відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі елементи:

1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) у верхньому лівому кутку сторінки.
2. Рубрика журналу.
3. Прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, назва навчального закладу чи наукової установи.
4. Англійською мовою вказати прізвище та ім’я автора(-ів), назву навчального закладу чи наукової установи.
5. Назва статті українською та англійською мовами.
6. Анотації українською та російською мовами (800-900 знаків). Анотація англійською мовою (1800 знаків).
7. Ключові слова українською, російською та англійською мовами (6-8 слів).
8. Текст статті, структурований наступним чином:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, які досліджують у статті.
Мета статті.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.

9. Список використаних джерел подається наприкінці статті у двох формах: «Список використаних джерел» (оновлений Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015) і «References» (де дані українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, а джерела англійською мовою дублюються зі списку «Список використаних джерел»). «References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations).
Приклади оформлення бібліографічних джерел для «Список використаних джерел».
Приклади оформлення бібліографічних джерел для «References».
Список джерел наводиться мовою оригіналу у послідовності посилання на відповідні джерела в тексті статті. На всі наведені у списку джерела повинні бути зроблені посилання у тексті. Посилання в тексті подаються тільки у квадратних дужках, наприклад [1; 6], [1, с. 5], [4, с. 5; 8, с. 10-11].

Технічні вимоги:

Обсяг наукової статті – від 10 до 20 сторінок (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком використаних джерел). Більші за обсягом статті можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.

Параметри сторінки – формат А4; орієнтація – книжкова, поля: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.

Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman,
розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.